Over May van der Vossen

Werkzaam als

 • Gz Psycholoog Psychotherapeut
 • Leertherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Zelfstandig gevestigd

Behandelmethoden

 • Individueel ontdekkende psychotherapie
 • Schemagerichte cognitieve therapie
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Traumabehandeling
 • Partner Relatie en Gezinstherapie
  Psychodiagnostiek

Studie
Pedagogiek en klinische psychologie Universiteit Utrecht

Lidmaatschappen
NVP, LVVP, NVRG, EMDR, ESTD, ISSTD

BIG Registratie

de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog; klinisch psycholoog en psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Ingeschreven in het BIG register van
Gezondheidszorgpsychologen en het specialistenregister Klinische Psychologie als Klinisch psycholoog, registratienr 390 258 756 25  en Psychotherapeuten, registratienr 590 258 756 16.

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan.

Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’. In maart 2018 is de praktijk door de LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2016 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor kwaliteit van aanbieders van psychotherapie. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. De wettelijke BIG-registratie geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat iemand bekwaam is het beroep uit te oefenen.

Het register is bedoeld voor alle bij wet bevoegde aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters). Het register is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de NVP.

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.

Klachtenregelement

Tevens is per 01-01-2017 wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP.