Specialisme

                                                                                              

                                                                                         0091 

 

Gespecialiseerd in de behandeling van
Relatie– en gezinsproblematiek
Angst en stemmingsstoornissen
Persoonlijkheidsproblematiek
Arbeidsgerelateerde problematiek
Traumabehandeling

 

Individuele psychotherapie 

Cliëntgerichte psychotherapie is een individuele psychotherapie.

Het bijzondere van deze benadering is dat de therapie zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht. De therapeut bevordert het zoekproces van de cliënt om tot eigen inzichten en oplossingen te komen. Binnen dit zoekproces wordt veel stil gestaan bij de gevoelens en ervaringen van de cliënt. Zodoende worden problemen begrepen vanuit de eigen ervaringen. De cliënt staat hierbij aan het roer van zijn eigen ontdekkingstocht. De therapeut loopt mee, bevraagt, luistert en confronteert zo nodig. De samenwerking die hierdoor tussen cliënt en therapeut tot stand komt is erg belangrijk. Deze wordt gekenmerkt door wederzijdse openheid en echtheid. Uiteindelijk zal de cliënt groeien naar het beeld dat past bij zichzelf. De cliënt zal zijn eigen mogelijkheden en beperkingen gaan ontdekken . Hierdoor verminderen eveneens de klachten of verandert de betekenis ervan en lukt het weer om levensvreugde en zingeving te beleven.

Partner relatie en gezinstherapie
(Partner) relatie- en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Tegenwoordig wordt relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeempsychotherapie genoemd. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uit maken. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Later staat het eigen gezin of de eigen vriendenkring meer op de voorgrond. Een systeempsychotherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of zeer problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouders en kinderen. Soms zijn de problemen meer individueel van aard. Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem dan kan systeempsychotherapie of relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

 

Traumabehandeling en EMDR
Door een trauma (zeer ingrijpende gebeurtenis of periode) kan iemand in een isolement geraken en zich onmachtig gaan voelen. Een trauma veroorzaakt gevoelens van hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende vernietiging. Het is van het grootste belang dat de cliënt weer regie krijgt en zich verbonden gaat voelen met anderen en met zichzelf. Herstel en verwerking van wat er is gebeurd  kan alleen binnen de context van relaties. Niet alleen in de therapeutische werkrelatie is veiligheid een noodzakelijke voorwaarde om stil te staan bij wat er is gebeurd. Daarnaast is een goed betrouwbaar en sociaal netwerk van belang om op terug te kunnen vallen en zo te voorkomen dat iemand opnieuw in een isolement komt. Dan is het mogelijk om geleidelijk te onderzoeken wat er is gebeurd en de gevolgen daarvan te onderkennen. De cliënt geeft het tempo aan zodat hij of zij de regie houdt en zo een gevoel van hulpeloosheid tijdens de periode van behandeling voorkomt. Een psychotherapeutische behandeling gericht op herstel is langdurig; alleen een accepterende setting maakt het mogelijk voor een cliënt om voldoende vertrouwen te krijgen. Om het complexe geheel van emoties, loyaliteit, machteloosheid, morele en geloofsaspecten te onderzoeken en te verwerken is soms een aantal jaren nodig.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS). 
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.